הקמת 5 תחנות פוטו-וולטאיות יישוביות בנגב

הקמת 5 תחנות פוטו-וולטאיות יישוביות בנגב


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

חב' "דלקיה" מקבוצת "ויאוליה" מקימה בימים אלו חמישה אתרים של תחנות פוטו-וולטאיות בישובים בנגב – מן הראשונות המוקמות בישראל:

 •  סמר
 • מפלסים
 • גבולות,
 • להב- שומריה
 • נחל עוז

כל תחנה בשטח של כ-200 דונם ומפיקה כ-10-12 MW חשמל.

לפי דרישות תמ"א 10/ד/10 שאושרה תוך כדי הכנת התכניות האלו יש להכין מספר סקרים לבחינת האפשרות להקמת התחנות האלו על משבצות היישובים על חשבון שטחים חקלאיים פחות ערכיים. 

יוזמות היא מן הראשונות שהכינה את סקרי היתכנות וחיברה תקנון לתכניות יחד עם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבריאות, ראשות הטבע והגנים, והיזמים.

התקנון מתמקד במניעת סיכונים סביבתיים לקרקע, לחי, לצומח, ולאדם ומנחה את היזמים כיצד לשקם את הקרקע בתום 25 שנות ההפעלה והחזרת הקרקע לעיבוד חקלאי.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

 • סקרי בחינת חלופות וייתכנות לפי מדרג ייעודי ושימושי קרקע של תמ"א 10/ד/10
 • סקרים נופיים- השתלבות נופית והדמיות
 • סקרי עצים לסימון ושימור עצים בוגרים בשטחים
 • סקרי שימור באתרים סמוכים לאזורים לשימור
 • דוחות שימור ותיעוד קרקע חקלאית לאישור משרד החקלאות להמרת הקרקע
 • דוחות הידרולוגיים באזורים על מי תהום שמשמשים למי שתייה
 • סקר סביבתי מקיף לפי הנחיות התמ"א
 • ליווי עד לאישור הועדה המיוחדת שליד המחוזית ועד לקבלת היתר הבניה