תכנית אב לפסולת

הכנת תכנית אב לפסולת:

  • מיפוי מקורות וכמויות פסולת המופקות בתחומי רשות מקומית
  • זיהוי מפגעים ונקודות כשל בפינוי מוסדר
  • ניתוח מגמות פיתוח וכמויות צפויות
  • אמדן עלויות טיפול ומיחזור לפי משקל, נפח ומרחקי הובלה
  • זיהוי אתרי קצה במרחב
  • פתרונות מיחזור ופינוי ארוכי טווח
  • המלצות לייעול מעקב ואכיפה